catch

catch
I
[kætʃ] n բռնելը. ձերբակալելը. ձկան որս. փական. մղլան. դռան ճարմանդ. quite a catch փխբ. նախանձելի փեսացու. (ծուղակ) There must be a catch somewhere Այստեղ մի ծուղակ/խաբեություն կա
II
[kætʃ] v բռնել, որսալ. catch a ball/ a bird/ fish/runaway գնդակ/թռչուն/ձուկ/ փախս տական բռնել. be cought in a net ցանցի մեջ ընկնել. (բռնել, վրա հասնել) catch redhanded/ unawares հանցանքի մեջ բռնել, հանկարծակիի բերել. be caught by the rain անձրևի տակ ընկնել. You’ll not catch me that way Դրանով ինձ չես բռնեցնի. He caught his breath փխբ. Շունչը կտրվեց. (հասնել, ժամա նակին լինել) catch the last bus վերջին ավ տոբու սին հասնել. բժշկ. վարակվել catch cold/ measles մրսել հիվանդանալ/կարմրուկով վարակվել. (լսել, հասկանալ) I didn’t quite catch what you said Լավ չլսեցի ինչ ասեցիր. catch smb’s meaning բառերի/ասածի իմաստը հաս կանալ. The house caught fire Տունը հրդեհ ընկավ. catch a likeness նմանություն գտնել. catch one’s eye հայացքը բռնել. catch attention ուշադրություն գրավել. catch at կառչել, բռնել. catch at a branch ճյուղից կառչել/բռնել. catch at the opportunity փխբ. հնարավորությունից կառչել. catch in ճմլել, տակը մնալ. catch one’s finger in the door մատը դռան տակ մնալ. catch on կպչել. մոդայիկ դառնալ. catch the stocking on a nail գուլպան մեխին կառչել. The blow caught him on the head Հարվածը գլխին կպավ. This fashion never caught on here Այս նորա ձևությունը այստեղ չտարածվեց/տեղ չգտավ. catch out հայտնաբերել. catch out in a lie ստի մեջ բռնել. catch up հասնել. catch up on one’s work արագացնել/հասցնել աշխատանքը. I’ll catch you up Ես կհասնեմ ձեզ

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • catch — [ katʃ ] n. m. • 1919; mot angl., abrév. de catch as catch can « attrape comme tu peux » ♦ Lutte très libre à l origine, codifiée aujourd hui. Prise de catch. Match, rencontre de catch, spectacle de cette lutte. Catch à quatre. Catch féminin. ●… …   Encyclopédie Universelle

 • Catch — Catch, v. t. [imp. & p. p. {Caught}or {Catched}; p. pr. & vb. n. {Catching}. Catched is rarely used.] [OE. cacchen, OF. cachier, dialectic form of chacier to hunt, F. chasser, fr. (assumend) LL. captiare, for L. capture, V. intens. of capere to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • catch — [kach, kech] vt. caught, catching [ME cacchen < Anglo Fr cachier < VL * captiare < L captare, to seize < pp. of capere, to take hold: see HAVE] 1. to seize and hold, as after a chase; capture 2. to seize or take by or as by a trap,… …   English World dictionary

 • Catch 5 — is a popular news music package and image campaign developed for Cleveland, Ohio television station WEWS TV in 1970. Written and composed by then jingle writer Frank Gari, the package was subsequently used on a few other American TV stations. The …   Wikipedia

 • catch — [kætʆ] verb caught PTandPP [kɔːt ǁ kɒːt] [transitive] 1. be caught in something to be in a situation that is difficult to escape from: • The government is caught in the middle of the dispute. • The yen was caught in a downward spiral. 2 …   Financial and business terms

 • catch — ► VERB (past and past part. caught) 1) intercept and hold (something thrown, propelled, or dropped). 2) seize or take hold of. 3) capture after a chase or in a trap, net, etc. 4) be in time to board (a train, bus, etc.) or to see (a person,… …   English terms dictionary

 • Catch-22 — ist der Titel des 1961 erschienenen ersten Romans von Joseph Heller über die Absurdität des Krieges und die Dummheit der Militär Maschinerie. Das anfangs wenig erfolgreiche Buch wurde erst durch Mundpropaganda und Weitergabe und Empfehlung des… …   Deutsch Wikipedia

 • Catch — or caught may refer to:In sports: * Catch (baseball), a maneuver in baseball * Caught (cricket), a method of getting out in cricket * Catch or Reception (American football)In music: * Catch (music), a form of round * Catch (band), an English band …   Wikipedia

 • catch — catch; catch·er; catch·ing; catch·man; catch·ment; catch·pole; see·catch; un·catch·able; catch·ing·ly; catch·poll; …   English syllables

 • Catch — Catch, n. 1. Act of seizing; a grasp. Sir P. Sidney. [1913 Webster] 2. That by which anything is caught or temporarily fastened; as, the catch of a gate. [1913 Webster] 3. The posture of seizing; a state of preparation to lay hold of, or of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • catch — s.n. Gen de lupte libere în care sunt permise aproape orice mijloace pentru înfrângerea adversarului. [pr.: checi. – var.: catch can (pr.: checi chén) s.n.] cuv. engl. Trimis de valeriu, 03.03.2003. Sursa: DEX 98 CATCH [pr …   Dicționar Român

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”